State Morcha Prabhari

Smt. Kavita Patidar
Mahila Morcha Prabhari

9425059950

Shardendu Tiwari
Kisan Morcha Prabhari

6266220622

[email protected]

Shri Ashish Dubey
Yuva Morcha Prabhari

9425385618, 9425125737

Shri Pankaj Joshi
ST Morcha Prabhari

9425334666

Shri Ranveer Singh Rawat
OBC Morcha Prabhari

9425429560, 7746029560

[email protected]

Shri Harishankar Khatik
SC Morcha Prabhari

9425027984, 9977460784

[email protected]